Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAK Webseite am 15.07.2024


Name des Verfahrens Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekim? vertinimas
Zielgruppe Profesijos mokytojai
Beschreibung Vertinimo proced?ra susideda iš keli? susijusi? ir vienas po kito einan?i? etap?: informavimo, konsultavimo, vertinimo ir sprendimo pri?mimo.
Informavimo etape kandidatas supažindinamas su proced?ra, principais, vertinimo kriterijais, galimais vertinimo rezultatais.
Konsultavimo etape konsultantas padeda kandidatui pasiruošti vertinimui. Kandidatas supažindinamas, koks tur?s b?ti jo paties ind?lis vertinimo proced?ros metu, kiek laiko truks vertinimas, kokie vertinimo kriterijai bus taikomi, ir išmanyti kitus vertinimo aspektus. Patariama, kaip elgtis vertinimo metu, kaip pateikti mokymosi pasiekim? ?rodymus, analizuojamas mokymosi pasiekim? ?rodym? atitikimas studij? programos reikalavimams ar profesijos standartams. Asmenini? konsultacij? metu padedama parengti mokymosi pasiekim? aplank? (portfolio).
Vertinimo ir ?vertinimo etapo metu analizuojami ir tikrinami kandidato mokymosi pasiekim? ?rodymai, pateikti mokymosi pasiekim? aplanke.
Vertinant svarstoma, ar yra pakankamai medžiagos, patvirtinan?ios siekiamas pripažinti kompetencijas, ar ši tiksliai atspindi asmens faktines žinias ir ?g?džius.
Sprendimo pri?mimas – paskutinis vertinimo proced?ros etapas. Vertintojas arba vertinimo komisija priima sprendim? d?l kompetencij? pripažinimo. Jei kandidatas ?rodo turintis tam tikr? žini? ir ?g?dži?, aprašyt? profesijos standarte ar studij? programoje, jam išduodamas pažym?jimas, liudijantis kvalifikacij?. Jeigu atlikus vertinim? paaišk?ja, kad kandidatas stokoja kompetencijos ar siekia ?gyti daugiau žini? ir ?g?dži?, jam rekomenduojamas individualus studij? planas. Kandidatas gali pasirinkti tik tuos studij? programos modulius ir dalykus, kurie b?tini norint ?gyti ar tobulinti kvalifikacij?.
Methoden/ Instrumente Individualus interviu, klausimynai, ? veikl? orientuoti testai, vaidmen? žaidimai, veiklos aprašymas ir savianaliz?, steb?jimas darbo vietoje, aplankas.
Ziel/ Ergebnis Profesijos mokytoj? rengim? padaryti lankstesn?, efektyvesn? ir ekonomiškesn?, didinant formaliojo mokymosi program? prieinamum?, skatinant profesijos mokytojus dalyvauti mokymosi vis? gyvenim? procese, pagal individualius poreikius pasirenkant studijos programos dal?.
Zeitbedarf Trukm? Kiekvienu atveju gali b?ti skirtinga ir varijuoti nuo vienos savait?s iki keleto m?nesi?.
Lizenzvergabe -
Direkte Kosten Nenustatyta
Anbieter Lietuvoje: Vytauto Didžiojo universitetas
Entwickler Autori? teis?s priklauso tarptautiniams partneri? konsorciumui: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), JAMK taikom?j? moksl? universitetas (Suomija), Rygos Technikos universitetas (Latvija) ir Talino universitetas (Estija).
Weitere Infos Aušra Fokien? (a.fokiene@skc.vdu.lt), website: www.vdu.lt/tima-balt
verfügbare Sprachen litauisch
Anerkennungs- verfahren nein

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos